CO

Flavio Murer, Präsident
Flavio Murer, president
Florian Zanin, Vize-Präsident und Gastronomie
Florian Zanin, vice-president e restauraziun
Rico Tiri, Finanzen
Rico Tiri, finanzas
Rita Furger, Personal
Rita Furger, persunal
Ursina Murer-Fatzer, Sekretariat
Ursina Murer-Fatzer, secretariat
Umberto Zanin, Infrastrkutur
Umberto Zanin, infrastructura
Rolf Rindlisbacher, Präsident Akkordeon Schweiz
Rolf Rindlisbacher, President dad Akkordeon Schweiz
Antonia Hungerbühler, Vertreterin OAMV und Mitglied des OK’s
Antonia Hungerbühler, Representanta OAMV e commembra dil co